Ministeriön säädösvalmistelu ei ole hyvän hallintotavan mukainen

Maa- ja metsätalousministeriön käytäntö säädösvalmistelussa ei ole hyvän hallintotavan ja hyvän säädösvalmistelutavan mukainen. Ministeriön lausuntopyynnöt ovat huomattavan usein virheellisiä, puutteellisia ja sisällöltään huolimattomia. Ministeriön antama lausuntoaika säädösvalmisteluun osallistuville on suhteettoman lyhyt. Hyvän hallintotavan mukaan lausuntoaikaa tulisi olla vähintään kuusi (6) viikkoa, mutta ministeriön lausuntopyynnöissä aikaa on usein vain noin kaksi (2) viikkoa ja lisäksi lausuntopyynnöt ohjautuvat juhlapyhien, kuten joulun ja juhannuksen aikaan, jolloin tosiasiallinen lausuntoaika ja asiakirjoihin tutustuminen jää vielä puutteellisemmaksi.

Liitto on jo toistuvasti kiinnittänyt ministeriön huomiota virheisiin ja puutteisiin sekä lyhyisiin lausuntoaikoihin.

Perustuslain 20 § 2 momentin mukaan ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” Käytännössä tämä ei ministeriön menettelyissä toteudu.

Säädösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan: ”Säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausuntoaikaa on aihetta pidentää, jos se muuten ajoittuisi yleiseen lomakauteen.”

Menettely ei ole niin ikään hallintolain 6 ja 7 § oikeus- ja palveluperiaatteen mukainen.

Ohessa muutama esimerkki menettelyistä: 

1) Maa- ja metsätalousministeriön luonnos asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2018-2019 (Dnro 1370/01.03/2018)

Esityksessä lausuntoaikaa jäi yhdeksän päivää. Lisäksi asetusluonnoksen ja -muistion tekstit poikkesivat suuresti toisistaan. Muun muassa teeren osalta ministeriön viittaamia lainkohtia ei ollut olemassakaan ja riekon osalta puhuttiin pyyn metsästyksestä.

 

2) Lausunto ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2018-2019 DNRO: 2021/01.03/2018

Joulunpyhät ja uusivuosi pois lukien lausuntoaikaa jää 14.12.2018-2.1.2019 alle kaksi viikkoa.

 

3) Karhukannan hoitosuunnitelma ja kiintiöasetus 2017-2018 (Dnro 1063/01.03/2017)

Hoitosuunnitelmaluonnos tuli lausunnolle ilman taustaosiota, jota pyydettiin erikseen ministeriöstä. Lausunto jouduttiin antamaan lopulta ilman taustaosiota. Aikaa lausuntoon annettiin kaksi viikkoa.

 

4) Lausuntopyyntö kansallisen metsästrategian 2025 päivityksestä MMM023:00/2015

Kansallisen metsästrategian päivitys käsittää 81 sivua ja useita asiakokonaisuuksia, joihin kelvollinen perehtyminen vie aikaa. Lausuntopyyntö on päivätty 13.11.2018 ja lausunnot tuli toimittaa ministeriöön 30.11.2018 mennessä! Lausuntoaikaa jäi alle kolme viikkoa. 

Lisäksi lausunto on ajoitettu siten, että ympäristöministeriön tiedoksianto elinympäristöjen uhanalaisuusluokituksesta on käytettävissä vasta 18.12.2018, jolloin hyvin oleellisesti asiaan liittyvä, paras mahdollinen tieto lausuntoa annettaessa ei ole saatavilla.

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tänään tekemällään kantelulla pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan onko maa- ja metsätalousministeriö menetellyt hyvän hallintotavan vastaisesti säädösvalmistelussaan ja tarvittaessa kiinnittämään ministeriön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin.

 

Oikeuskanslerinvirastolle esitetty asiakokonaisuus on laajempi, josta tässä tiedotteessa on vain osa.