Lausunto Suomen metsäkeskuksesta 2016

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

27.11.2016

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut sekä asetusluonnokseen, että muistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

7-8§

Metsäneuvosto on metsäasioissa keskeinen maakunnallinen toimija. Neuvoston kokoonpanossa tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen, että ekologiset painotukset tosiasiallisesti toteutuvat. Tämän vuoksi metsäneuvoston kokoonpanon tulisi koostua muistakin kuin metsäalan toimijoista. Metsiin perustuvia elinkeinoja on myös luonnonvara- ja matkailualalla sekä muissa vastaavissa sidosryhmissä, joiden merkitys valtakunnallisesti kasvaa koko ajan. Metsäneuvoston kokoonpanossa tulee siis huomioida ekosysteemipalvelut nykyistä paremmin.

Metsäkeskuksen merkitys korostuu entisestään, kun Suomi nojaa vahvasti biotalouteen. Tämän vuoksi tulee turvata riittävä tieto-taito säilyttämään myös metsien biodiversiteettiarvot.

 

Julkisen vallan käyttö:

Metsäkeskus ei voi itse valvoa omia toimiaan. Metsäkeskus on valvova viranomainen, jolla on suuri vastuu. Tämän vuoksi myös metsäkeskuksella tulee olla riippumattomalta taholta tuleva valvonta, joka arvioi ja valvoo metsäkeskuksen toimia. Käytännössä nykytilanne johtaa siihen, että väärinkäytösten tutkinnassa poliisi, jolla ei viranomaisena ole metsäalan osaamista, konsultoi metsäkeskusta. Näin ei voi olla.

 

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola