Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 

18.8.2016

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut asetusmuistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

Yleistä:

Maankäyttö- ja rakennuslakia ei saa muuttaa siten, että se vaarantaa tai heikentää ympäristön tilaa. Nyt kaavaillut muutokset johtavat väistämättä tähän, etenkin maisematyöluvan ja ELY-keskusten valvonnan rajoitusten myötä. Esitys ei ole linjassa perustuslain 20§ kanssa.

 

ELY-keskukset:

Valitusoikeuden rajaaminen ELY-keskuksilta asetusmuistiossa esitetyssä muodossa heikentää valvontaa. ELY-keskusten on voitava puuttua tarvittaessa epäkohtiin. ELY-keskusten toimintaa ympäristöasioiden sääntelyssä on muutoinkin jo hankaloitettu. Määrärahoja leikataan ja ympäristöhallintoa, sekä valvontaa ajetaan alas. On oltava julkishallinnollinen valvova viranomainen, joka tarvittaessa puuttuu ympäristöä koskeviin epäkohtiin. Esitetty muutos MRL 193§ heikentää merkittävästi ympäristön suojaa.

 

Suunnittelutarveratkaisu:

Suunnittelutarveratkaisusta ei voida luopua ilman että toimenpide johtaa lain väljään tulkintaan. Lain ja asetusten tulee olla yksiselitteisesti tulkittavia.

 

Aurinkopaneelit ja –keräimet:

LSL Tapiola pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että aurinkopaneelit ja –keräimet voidaan asentaa ilman lupaa. Ilmoitusmenettely voidaan pitää riittävänä.

 

Maisematyölupa:

Maisematyöluvan poistuminen lisää hakkuita, mikä puolestaan aiheuttaa vakavaa uhkaa luonnon monimuotoisuudelle. Maisematyölupaa ei voida poistaa yleiskaavojen alueilta. Metsälakikohteita ei nykytilanteessakaan tunnisteta ja osata kaikilta osiltaan rajata lakisääteisesti. Maisematyöluvan osalta ELY-keskuksen valitusoikeus tulee säilyttää 192§ siinä laajuudessaan kuin se nykymuodossaan on.

 

Kaupan rakentaminen:

Esitys on Euroopankin mittakaavassa poikkeuksellinen. Vaarana on että toteutuessaan esitys tulee vääristämään kilpailua, luomaan kartelleja ja monopoliasemia.

 

 

 

 

Rantojen rakentaminen, sekä asema- ja yleiskaava:

Rantojen rakentamista täytyy voida valvoa. 73§ tehty esitys on merkittävä heikennys ympäristön kannalta. Yleiskaavan osalta tarvitaan täsmennystä siihen milloin se katsotaan vanhentuneeksi. Tässä muodossaan esitys on ympäristön kannalta haitallinen ja mahdollistaa lain väljän tulkinnan.

MRL 52§ merkittävien hankkeiden osalta on oltava kunnanvaltuuston päätös, hallitus ja lautakunnat ovat liian suppeita toimielimiä päättämään merkittävistä hankkeista. Tämä johtaa harvainvaltaan. 63§ esitetty lisäys ”vähäisestä asemakaavamuutoksesta” on jälleen tulkinnanvarainen.

 

Vapaa-ajan asunnot:

Vapaa-ajan asunnot voidaan muuttaa pysyviksi asunnoiksi, ellei menettely toteutuessaan kuormita ympäristön tilaa.