Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta 15.10.2015

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut luonnokseen ja lausuu seuraavaa:
Yleistä:

Sopeuttamisen tavoitteena näyttää olevan luonnonsuojelullisten arvojen olennainen heikentäminen. Luonnonsuojeluliitto Tapiola pitää kehitystä erittäin huolestuttavana ja tavoitteita lyhytnäköisinä. Liito-oravareviirien maastomerkinnät eivät ole turhia. On erikoista että johdantotekstissä vedotaan ELY-keskusten resurssipulaan, mikä sinällään on aivan totta, mutta ensisijaisesti tulisi kohdentaa toimia resurssien lisäämiseen, eikä purkaa pois sitä mitä ei ehditä toteuttaa. Toukokuussa 2015 päivätyn tiedonannon mukaan ELY-keskusten YT-neuvotteluissa vähennettiin 85 henkilöä ja johdantotekstin toteaman mukaan suuntaus jatkuu edelleen. Resurssipula on siis aiheutettu, jollaisenaan se on kelvoton perusteeksi purkaa lakisääteisiä tehtäviä. Toimintatapojen uudistaminen on varmasti paikallaan ja tuo säästöjä, mutta se ei voi edellyttää sitä että suojelutavoitteista tingitään tai niitä tahallisesti heikennetään.

Sujuvoittamisen sijaan esityksestä tulee lähinnä mieleen tavoitteena olevan luonnonsuojelun alasajo.
Liito-oravasta:

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu sinällään on täysin riittämätöntä lajin säilymisen turvaamiseksi. Naarasreviirin koko on keskimäärin noin 8 hehtaaria, jopa enemmän. Liito-oravan esiintymisalueilla tulisikin luopua kokonaan avohakkuista ja edellyttää metsätalousmuotona jatkuvaa kasvatusta.

 

Edellä mainittu metsien käsittelymuoto poistaisikin kokonaan tarpeen rajata liito-oravan elinpiiri maastossa ja synnyttäisi näin kaivatut säästöt.

Asiantuntijatehtävissä toimivien maastossa työskentelevien (esityksessä mainittu maanmittausalan ammattitutkinto) pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ensisijaisesti biologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä tulee käyttää henkilöä, jolla on nimenomaiseen alaan tarvittava pätevyys, kuten biologi, luontokartoittaja tai vastaava ammattihenkilö.
Esityksestä:

Kuten esityksessä todetaan, rajausmenettelyjen osalta niiden toiminta liito-oravan suojelun tehostamiseksi on osoitettu tehottomaksi. Tilalle ei kuitenkaan esitetä mitään, mikä ansaitsee aivan erityiset moitteet.

Yhdistys muistuttaa että perustuslain 20§ turvaa kansalaisille oikeuden ympäristöön, jonka julkisen vallan on turvattava. Luonnon monimuotoisuus on osa tätä laissa tarkoitettua terveellistä ympäristöä.