Lausunto metsähanhesta 2016

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017

 17.5.2016

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut luonnokseen sekä muistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola pitää erinomaisena metsähanhen metsästyksen kieltämistä metsästysvuonna 2016-2017. Taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) on edelleen voimakkaasti taantuva ja metsästyskieltoa on syytä jatkaa. Metsästystä ei tule kuitenkaan sallia ennen kuin hanhikanta on elpymässä ja kestää metsästyksen, joten määräaikana vuoden metsästyskielto on esityksenä täysin riittämätön. Rauhoitus tulee olla toistaiseksi ja kannan elpymistä on seurattava tarkasti.

Viimeisimmässä Suomen lintujen uhanalaisuusluokituksessa 2015[1], metsähanhi (Anser fabalis) on luokiteltu vaarantuneeksi (VU), kun aikaisempi luokitus vuosina 2000 ja 2010 oli vielä silmälläpidettävä (NT).

Taigametsähanhen syysmuutolla ei ole selvää reittiä, vaan muutto tapahtuu laajana rintamana halki Suomen[2], koskien siis myös Itä-Suomea, joten Suomen riistakeskuksen esitys hanhikannalle haitallisesta metsästyskiintiöstä Kaakkois-Suomessa tulee jättää huomiotta.

Lintujen lajitunnistusta metsästäjätutkinnon suorittamisessa tulee kehittää ja tehostaa. Nykyisellään tutkinnossa ei metsähanhen alalajeihin määrityskoulutuksessa juuri kiinnitetä huomiota[3]. Taigametsähanhen statusta tulee nostaa muun muassa aktiivisella tiedottamisella.

Nimensä mukaisesti taigametsähanhi pesii suon laiteiden metsissä. Parasta riistanhoitoa onkin elinympäristöjen hoito. Mahdolliset kunnostettavat ja ennallistettavat pesimäalueet tulee kartoittaa ja saattaa hanhelle otolliseen tilaan. Turpeennostoa ja ojitusta suunniteltaessa on huomioitava taigametsähanhen elinympäristövaatimukset. Metsähanhen hoitosuunnitelmassa mainittuun pesimäympäristöjen kunnostamiseen tulee erityisesti panostaa. Hoitosuunnitelman suositusten mukaisesti luonnontilaisia soita ei missään nimessä tule ottaa turvetuotantoon.

[1] Tiainen ym. s.33

[2] Toivanen ym. s. 9

[3] Kuitunen Karri

Viitteet:

Kuitunen Karri: Mistä tunnen tundrametsähanhen? BirdLife Suomi. Saatavilla: http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/tundrametsahanhi.pdf

Tiainen Juha, Mikkola-Roos Markku, Below Antti, Jukarainen Aili, Lehikoinen Aleksi, Lehtiniemi Teemu, Pessa Jorma, Rajasärkkä Ari, Rintala Jukka, Sirkiä Päivi ja Valkama Jari: Suomen lintujen uhanalaisuus, punainen lista 2015. Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1

Toivanen Tero, Metsänen Timo, Lehtiniemi Teemu: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. BirdLife Suomi 2014.