Lausunto teollisuuspäästödirektiivistä

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

29.5.2016

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut asetusluonnokseen sekä muistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

Asetuksella (713/2014) muutetaan 3§ 3 mom. johon lisätään kokonaan uusi kohta 3). Asetus saattaa näin kansallisen lainsäädännön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) 12 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaiseksi. Komissio katsoo huomautuksessaan, ettei kansallisissa säännöksissä viitata vaatimukseen kuvata pääasialliset vaihtoehdot lupahakemuksessa.

Luonnonsuojeluliitto Tapiola pitää asetusmuutosta tarpeellisena ja asetus tulee saattaa siihen muotoon, että se vastaa neuvoston direktiivin 2010/75/EU 12 artiklan 1 kohdan alakohtaa k.