Lausunto uroshaahkan kesämetsästyksen rajoituksesta 2015–2018

LAUSUNTO MMM:N ASETUKSESTA KOSKIEN UROSHAAHKAN KESÄ-METSÄSTYKSEN RAJOITTAMISTA METSÄSTYSVUOSINA 2015–2018
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola on tutustunut Maa-ja metsätalousministeriön asetusluonnokseen, sekä asetusta koskevaan muistioon liitteineen ja lausuu asiasta seuraavaa:

Lähtökohtaisesti haahkakoiraiden kesämetsästys on tarpeetonta ja on syytä kieltää se kokonaan. Kuitenkin vähintään seuraavat seikat tulee asetuksessa huomioida:

1. Metsästyslain (615/1993) 20 §:n 1 momentin mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteella. Riistaeläinkatoja ei saa vaarantaa. Lisäksi haahka kuuluu EU:n lintudirektiin artikla 1:n ja liitteen IIB-osan lajeihin. Haahkakanta oli harvalukuinen 1900-luvun alkupuolella, mutta kääntyi kasvuun heti sotien jälkeen. Kasvu jatkui aina 1980-luvulle, ollen parhaimmillaan liki 200 000 pesivää paria. Tämän jälkeen kanta on ollut voimakkaasti taantuva ja nykyinen kanta on noin puolet -80 luvun kannasta. Taantumaa on tapahtunut koko EU:n alueella ja haahka onkin arvioitu EU:n alueella erittäin uhanalaiseksi (EN) juuri kannan romahtamisen vuoksi.

Haahkakoiraiden kesämetsästys ei edesauta haahkakannan positiivista kehitystä. Mikäli tarkoitus on turvata jatkuvasti taantuvan lajin elinvoimaisuus, ei koiraiden metsästys edesauta tätä kehitystä millään tavoin.

2. Muistion liitteenä olevien karttojen rajat ovat epätarkkoja ja kelvottomia lähempään tarkasteluun. Niistä ei käy selkeästi ilmi millä luodoilla haahkakoiraiden kesämetsästys olisi sallittua. Luonnonsuojelualueet ja natura-alueet tulee ehdottomasti rajata alueiden ulkopuolelle, samoin muut tärkeät saaristolintujen pesimäluodot ja saaret. Karttojen tulisi olla yksityiskohtaisempia ja tarkempia, jotta myös maastossa käy ilmi selkeästi millä puolella rajaa ollaan.

3. Lintudirektiivin 7 artikla kieltää lintujen pesimäaikaisen häirinnän. Ulkoluodoilla, jonne haahkakoiraat siirtyvät, pesii myös muita lintuja, kuten lokkeja, riskilöitä, karikukkoja ja luotokirvisiä. Riskilä ja karikukko ovat myös taantuneet. Pesimäaikaan tapahtuvan koirashaahkan metsästys aiheuttaa tarpeetonta häiriötä ulkosaaristossa. Lisääntynyt veneily, maihinnousu ja koirien käyttö häiritsevät muiden lintujen pesintää.

4. Etenkin Perämerellä haahka on harvalukuinen. Kesämetsästys tulee kieltää näillä alueilla joilla kanta on jo valmiiksi pieni.

5. Haahkakoiraita metsästetään myös syksyllä, sillä nuoret koiraat muistuttavat naarasta. Syksyllä tapahtuva metsästys kohdistuu siis sekä naaraisiin, että samana kesänä kuoriutuneisiin koiraisiin.
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry