Metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017

 

13.8.2016

Luonnonsuojeluliitto Tapiola kiittää ministeriötä ryhtymisestä toimeen metsäkanalintukantojen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi sekä pitää asetusta perusteltuna ja erittäin tarpeellisena. Asetus on linjassa metsästyslain 20§ kanssa. Tapiola muistuttaa kuitenkin ministeriötä kannan huolellista seurannasta ja esittää että mikäli metsästysvuoden 2016-2017 toimet osoittautuvat riittämättömiksi, tulee ryhtyä myös järeämpiin toimenpiteisiin. Niin sanotun latvalinnustuksen, eli urosteeren talvipyynnin salliminen vuoden 2014 asetuksessa oli ilmiselvä virhe. Tällaisiin virheisiin ei ole varaa joten on ilahduttavaa että ministeriö suhtautuu nyt vakavasti metsäkanalintukantojen elvyttämiseen.

Metsäkanalintukannat ovat taantuneet huolestuttavasti. Osasyynä tähän ovat myös elinympäristöjen katoaminen ja pirstaloituminen. Eritoten riekko on kärsinyt avoimien suoympäristöjen umpeenkasvusta ja tehometsätalouden ojitukset ovat haitallisia kanalintujen poikasille. Rakentaminen ja kaavoitus uhkaavat metsojen soidinalueita, turpeennosto taas teerien.

Metsäkanalintukantojen elvyttämiseksi eivät riitä pelkästään pidennetyt rauhoitusajat. Tarvitaan toimia soiden ennallistamiseksi, sekä tarkempaa tietoa mm. soidinalueista ja näiden alueiden suojelua.

Luontoarvot ja riistakannat tulee huomioida kokonaisvaltaisesti päätöksenteossa. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteiset norminpurkutalkoot eivät edesauta lajien suojelua. Käytännössä tämä johtaa tilanteeseen, että yksi virasto yrittää suojella riistalintuja ja toinen jakaa lupia turpeennostoon tai tuulivoimarakentamiseen. Kanalintujen kannalta tarvitaan nyt laajempaa otetta suojeluun ja kokonaisvaltaisia toimenpiteitä.