KEMERA 7/2016

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

18.7.2016

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut sekä asetusluonnokseen, että muistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

 

Koko puuntuotannon kemera on vanhoillinen tukimuoto, joka sellaisenaan pitäisi ajaa alas. Se on itse asiassa tulonsiirto MTK:lle, josta hyötyvät metsänhoitoyhdistykset. Käytäntö vääristää hakkuutapojen välistä kilpailua markkinoilla, ylläpitää kuitupuun alihinnoittelua sekä tukee ympäristölle haitallisia toimenpiteitä.

 

Talousmetsän hoidossa tulisi aktiivisesti siirtyä kohti jatkuvaa kasvatusta. Etenkin Etelä-Suomen pienialaiset ja pirstaleiset suojelualueet eivät riitä turvaamaan metsien monimuotoisuutta, vaan tavoite on huomioitava myös talousmetsien hoidossa. Metsien lajeja löytyy huolestuttavan paljon uhanalaisluokituksesta. Niinkin yleiset lajit, kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat viime vuosina taantuneet voimakkaasti. Mustikan peittävyys on vähentynyt ja metsäntutkimuslaitoksen mukaan sitä löytyy metsistämme joillakin alueilla jopa 50% vähemmän kuin vielä 1950-luvulla[1]. Tähän tulisi nyt välittömästi reagoida ja koska ”norminpurkutalkoot” ovat muutoinkin käynnissä, kemerasta voitaisiin luopua toimimattomana, vanhoillisena ja suorastaan haitallisena tukimuotona.

 

Kunnostusojitusten tuet ja avohakkuuta seuraavien toimenpiteiden (taimikonhoito, ensiharvennus) tukeminen vääristävät kilpailua. Jaksollinen ja jatkuva kasvatus kilpailisivat reilummin, jolloin metsänomistajan todellinen valinnanvapaus lisääntyisi huomattavasti. Nyt tukijärjestelmä kompensoi jaksollisen (avohakkuu) kasvatuksen aiheuttamia kuluja ja riskejä, mutta ei erk-hakkuiden kuluja ja riskejä.

[1] http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/marjasieni/mustikkaTD7_final.pdf