Voi voi valitus-Silloinkin kun sellaista ei ole tehty

Kannuksessa sattui noin viikko sitten lampaisiin kohdentuva susivahinko, mistä uutisoitiin usean median voimin. Vahinko oli kokoluokaltaan keskimääräistä suurempi ja toistui seuraavina päivinä. Sudelle haettiin poikkeuslupaa Suomen riistakeskuksesta ja lupa yhden suden tappamiseksi  myönnettiin perjantaina 29.7.2022.

Sosiaalisen median (facebook) Kannus ryhmään hyökkäsivät jo aiemmista yhteyksistä tutut someaktiivit, jotka ryhtyivät maalittamaan Tapiolaa ja Tapiolan toimihenkilöitä valitusteemalla. Mitään muuta tarkoitusta on vaikea löytää sille, että Kannuksen susilupa herättää mielenkiintoa erityisesti Porvoossa. Porvoosta matkaa Kannukseen kertyy Googlemapsin mukaan jokseenkin tarkalleen 500 km.  On ilmeistä, että tapahtuu Kannuksen susiasian suhteen mitä hyvänsä välittömät vaikutukset Porvoossa ovat minimaaliset.

Sen tiedon mukaan mitä sudesta yleisesti on kertynyt, edes suoranaista vaellusreittiä ei ole Pohjanmaalta Porvooseen vaan tämä yleisimmin käytetty reitti kulkee enimmältään länsirannikkoa pitkin. Toki Kainuustakin on vaeltanut vuonna 2004 Janus niminen susi  Pohjois-Savon, Keski-suomen ja Länsi-Uudenmaan kautta Lappeenrantaan ja sivunnut reitillään myös Porvoon, joten täysin poissuljettua se ei tietenkään ole, etteikö Kannuslainen susi voisi olla jollain tavoin merkityksellinen myös Itäisellä Uudellamaalla.

Tämä epäloogisuuksista liittyen siihen kenelle asia kuuluu ja otetaan tähän yhteyteen myös muutoksenhaun lyhyt oppimäärä. Lähtökohta valitukselle eli muutoksenhaulle on se, että päätös on lainvastainen. Missään muussa tilanteessa päätöstä ei tulla kumoamaan, eikä millään tavoin muuttamaan. Ellei päätöksessä esiinny lainvastaisuutta, on muutoksenhaku täysin turhaa ja ainoa mitä sillä voidaan saavuttaa on 270 euron lasku muutoksenhakijalle. Kyllä, tässäkin prosessissa vireilellaittaja jutun hävitessään maksaa oikeudenkäyntimaksun.

Kun muutosta haetaan, on mahdollisuus vaatia päätökselle täytäntöönpanokieltoa valituksen käsittelyn ajaksi. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan tällainen myös hallinto-oikeuden toimesta asetetaan, mutta vain jos muutoksenhaulla on edes jonkinlaiset menestymisen mahdollisuudet. Tässä merkityksellistä on se, että päätös toimeenpantuna on peruuttamaton. Toisin sanoen täytäntöönpanoa edeltävä tila ei ole palautettavissa jos päätös todetaan lainvastaiseksi.

Vaikka pääasiaratkaisu voikin kestää prosessissa useita kuukausia, joskus jopa yli vuoden, on tämä täytäntöönpanokieltoa edeltävä menestymismahdollisuuden arviointi tehtävissä nopeammalla aikataululla ja keveämmällä perehtymisellä. Täytäntöönpanokielto ei ole ilman oikeudellista arviota tapahtuva automaatti mihin syypäitä olisivat vihertävät, sinertävät tai punertavatkaan hallinto-oikeustuomarit. Toisaalta onhan Suomen Laki painettuna teoksena toki verhottu tummanvihreisiin kansiin, että oikein lavealla tulkinnalla vihreä väri asiaan etäisesti liittyy.

Täytäntöönpanokielto on välipäätös, mitä hallinto-oikeus voi asianosaisten toimittaman aineiston pohjalta arvioida uudelleen missä tahansa prosessin vaiheessa ja näin on joskus myös tehty. Alleviivasin sanan asiaosaisten, koska asiaankuulumattomien joulutervehdyksillä tai muillakaan kirjelmillä prosessiin ei ole mahdollista vaikuttaa. Asiaankuulumattomia ovat kaikki muut lukuunottamatta päätöksentekijää, luvansaajaa ja muutoksen hakijaa, vaikka prosessi itsessään voisi ainakin oman kokemuksensa mukaan koskettaa hyvinkin monia ihmisiä. Hallinto-oikeuksien sähköpostin tukkiminen erilaisin mielipidekirjoituksin ei näin ollen ole hyvä tapa toimia. Kannattaa kirjoittaa vaikka yleisönosastoon jos asia kovin korpeaa.

Miksi Tapiolan Pohjanmaan piiri -joka muuten oikeushenkilönä edustaa juuri toimialueensa asukkaista sitä osaa, jotka jakavat nimenomaa suojeluintressin ja ovat päättäneet omasta vapaasta halustaan liittyä Tapiolan jäseniksi- päätti olla hakematta muutosta Kannukseen myönnettyyn vahinkoperusteiseen poikkeuslupaa. Keskeisin syy on se, että lupaa ei voida pitää siinä esitettyjen aluerajausten, määrän ja perusteen osalta merkittävästi lainvastaisena. Toki aina voidaan spekuloida sillä olisiko asialle olemassa muuta tyydyttävää ratkaisua, joka toki on myös laillisuusperuste, mutta on arvioitava myös kohtuullisuutta.

Tilanne lammastilalla on ollut käsillä varsin vähäisin ennakkotiedoin, kumuloitunut nopeasti, eikä petoaitavärkit ole tunnissa tontilla saati pystyssä.  Tämä asia on lisäksi päätöksestä ilmenevällä tavalla otettu SusiLIFE hankkeet toimijoiden osalta haltuun ja vahingonkärsijä nämä tarvikkeet oletettavasti halutessaan saa eli tilanne toivottavasti korjautuu tulevaisuudessa. Siihen asti on kuitenkin jotenkin lisävahingot kyettävä estämään ja juuri tässä tapauksessa asia näyttäytyy sellaisena, että se voi oikeuttaa yhden suden tappamiseen laidunalueella, mihin lupa oli tiukasti rajattu.

Edellä oleva huomioiden, on todettava, että mitään ilmeistä laillisuusongelmaa, jonka vuoksi muutosta voitaisiin hakea, ei ole.

Mitä sitten tulee näihin päätöksen antamisen ajankohtiin ja muihin vähemmän oleellisiin seikkoihin, joita asian tiimoilta on myös sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa arvioitu. Päätös annettiin Suomen riistakeskuksen toimesta tiedoksi sähköisesti  tarkalleen klo 14:45. Tämän ajankohdan puolesta muutoksenhaku olisi ollut ongelmitta laitettavissa vireille ennen hallinto-oikeuden sulkemisaikaa. Toki asiassa olisi joutunut toimimaan varsin ripeästi. Siihen on kuitenkin kaikkien näiden vuosien varrella varauduttu, että näitäkin tilanteita eteen voi tulla ja reagointikynnys ei ole kiinni siitä kuinka viimetingassa päätös annetaan tai joutaako asian kanssa ”tupakoimaan”.

Esimerkiksi tätä kyseistä päätöstä edeltänyt hakemus saatiin Tapiolan piirissä tiedoksi julkisuuslain mukaisen tietopyynnön nojalla silloin kun se laitettiin vireille. Tämän myötä hakemusperusteisiin oli mahdollisuus tutustua hyvissä ajoin ja käydä läpi mahdolliset skenaariot siitä millainen päätös mahdollisesti voi olla. Tässä nimenomaisessa tapauksessa jo hakemus itsessään oli sinänsä maltillinen ja perusteltu.  Ei edes tavoiteltu sitä, että voitaisiin tappaa lauma mitä tahansa susia koko pitäjän alueella vaan jo hakemusvaihessa tavoiteltiin sitä, että kohdentuminen on juuri näihin vahinkoa aiheuttaviin.

Näistä edellä esitetyistä lähtökohdista, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjanmaa ry, oli kykeneväinen tekemään ratkaisun, että asia ei ylitä reagointikynnystä. Mitään suurta mystiikkaa tai yhdenkään asianosaisen kikkailua tähän tapaukseen nyt vaan ei liity. Sori siitä 😉


Leena Iivonen
Puheenjohtaja
LSL Tapiola ry

Lähteet:
https://www.google.fi

https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=suurpedot

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/viranomaispaatoksestavalittaminen/valitus.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html

https://www.minilex.fi/a/mikä-on-oikeushenkilö