LEHDISTÖTIEDOTE, JULKAISUVAPAA HETI

Euroopan unionin tuomioistuin on tänään 10.10.2019 antanut päätöksen Suomen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuasiassa koskien Pohjois-Savon niin sanottua kannanhoidollista suden metsästystä talvella 2016. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuun tekemän valituksen kahdesta poikkeusluvasta katsoen, ettei yhdistyksellä ole valitusoikeutta, jolloin asia päätyi KHO:n ratkaistavaksi.

EU-tuomioistuin linjaa päätöksessään luontodirektiivin tarkoituksen ja hengen mukaisesti suden suojelua ja katsoo laajemmassa kontekstissa, ettei toteutunut metsästys näytä täyttävän luontodirektiivin poikkeamisen tiukkoja edellytyksiä.

Lisäksi tuomioistuin kiinnittää huomiota metsästyksen yhteydessä ilmenneisiin puutteisiin mm. yksilöinnin suhteen ja siihen, etteivät lupapäätöksen suositukset ole sitovia. Tuomioistuin myös linjaa, että suotuisan suojelun taso on käsite, joka edellyttää tarkastelua pitkällä aikavälillä ja korostaa biologisia lähtökohtia. Toimenpiteistä suden tappamisen tulee olla viimesijainen keino ja päätöksessä niin ikään korostuu muun tyydyttävän ratkaisun keskeinen merkitys.

”Yhdistys näkee päätöksen erittäin positiivisena ja oikeus on useissa kohdissa yhtynyt sekä komission, että yhdistyksen näkemyksiin”, sanoo Sari Kantinkoski, yhdistyksen sihteeri.

”Päätöksessä korostetaan myös sitä, että asiassa on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta ja muiden käytettävissä olevien keinojen on oltava niin vaikuttavia, että viimesijaiseen ei olisi tarpeen turvautua. Päätös on perusteellinen ja kattava ja antaa hyvät suuntaviivat tulevaan” toteaa puheenjohtaja Leena Iivonen.

 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu

Leena Iivonen p. 0451103316

Sari Kantinkoski p. 0505944673