Kohti Arkadianmäkeä

Sinä arvoisa kansanedustajaehdokas! Ajattelitko valjastaa suden vaalivankkuriesi eteen kerätäksesi ääniä uurnaan? Älä tee niin. Mikäli tämä kuului suunnitelmiisi, niin tutustu kuitenkin ensin muutamaan lainkohtaan ja tähän teksiin välttääksesi antamasta katteettomia lupauksia äänestäjillesi ja taataksesi heille tällä tavoin kuluttajansuojan. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi millään tavoin alkaa pitää susista tai mistään muustakaan eläimestä, riittää että ymmärrät realiteetit.

Selvitä itsellesi mikä on luontodirektiivi ja miten se liittyy Suomen lainsäädäntöön.  Euroopan unionin luontodirektiivi on kansainvälinen sopimus, jonka Suomi on ratifioinut omaan lainsäädäntöönsä, koska Suomi on EU:n jäsenvaltio. Koska susi on riistalaji, direktiivi on meillä pantu toimeen metsästyslaissa. Direktiivissä on muutamia liitteitä. Liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja, yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja ja ahmaa lukuun ottamatta kaikki suurpetomme kuuluvat liitteen IV lajeihin. Suden osalta sen status on kaksijakoinen: poronhoitoalueella se kuuluu liitteeseen V, mikä ei edellytä niin tiukkaa suojelua. Liitteen IV lajeja koskeva artikla 12 määrittää suojelun raamit, josta voidaan poiketa artikla 16 asettamin ehdoin. Suojelusta poikkeamiselle tulee olla tarve, muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeaminen ei saa vaarantaa suotuisaa suojelun tasoa tai sen saavuttamista. Sinun on tärkeää tietää mihin suojelu perustuu, jotta voit välttyä antamasta katteettomia lupauksia äänestäjillesi.

Et voi luvata äänestäjillesi järjestäväsi suden suojelun poronhoitoalueen ulkopuolella liitteeseen V taataksesi sille vapaamman metsästyksen. Miksi et voi? Koska: “Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tarpeelliset muutokset liitteiden I, II, III, V ja VI mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti komission ehdotuksesta tarpeelliset muutokset tämän direktiivin liitteen IV mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.” (Artikla 19) Neuvosto ei tarkoita tässä Suomen valtioneuvostoa. Toisin sanoen liitteiden vaihtaminen ei kuulu kansallisen lainsäädännön toimivaltaan. Jos väität muuta, vaarannat äänestäjiesi kuluttajasuojan.

Et voi luvata äänestäjillesi suden kannanhoidollista metsästystä jatkossa, ainakaan aivan lähiaikoina. Miksi et voi? Suden kannanhoidollista metsästystä koskeva ennakkoratkaisupyyntö on tällä hetkellä EU-tuomioistuimen käsiteltävänä. Ennakkoratkaisupyynnön on tehnyt Suomen korkein hallinto-oikeus ja se koskee talven 2016 Pohjois-Savossa myönnettyä kahta kannanhoidollista poikkeuslupapäätöstä seitsemän suden tappamiseksi. Sinä et voi vaikuttaa tähän päätöksentekoon. Tarkista mitä tarkoittaa vallan kolmijako. Julkisasiamies antaa asiassa ratkaisuehdotuksen 8.5.2019, minkä jälkeen odotetaan vielä EU-tuomioistuimen ratkaisua ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Meillä ei tule olemaan ministeriössä niin älyttömiä esityksiä tekeviä virkamiehiä, jotka lanseeraisivat kannanhoidollisen metsästyksen aivan lähiaikoina. 

Et voi luvata epämääräisä joustoja lainsäädäntöön. Joustoa toki on, mutta direktiivin sallimissa rajoissa. Mikäli esität äänestäjillesi puuhaavasi joustoja metsästyslakiin, aiheuttaisit implementointiongelman, minkä johdosta Suomi joutuisi komission rikkomusmenettelyyn ja EU-tuomioistuimeen.

Et voi luvata äänestäjillesi lupajärjestelmien muuttamista sellaiseksi, missä lupaharkintaa ei ole tai sitä heikennetään merkittävästi. Miksi et? Poikkeusluvat suden metsästykseen myöntää kansallinen, toimivaltainen viranomainen eli Suomen riistakeskus. Harkinta on aina tehtävä suhteessa poikkeamisedellytysten täyttymiseen, muuhun tyydyttävään ratkaisuun ja suotuisaan suojelutasoon. Poliisi ei myönnä lupia, vaan antaa määräyksiä, nojaten päätöksessään aivan eri lainkohtaan, eli poliisilain 2 luvun 16 §, jossa on myös määritelty eläimen tappaminen viimesijaiseksi toimeksi. 

Mitä sinä voit kansanedustajana tehdä niiden ihmisten hyväksi jotka kokevat sudesta koituvan haittaa? Mitä sinä voit ehdokkaana luvata? Sinä voit luvata vaikuttavasi määrärahoihin, joilla tiloille saadaan hankittua petoaitoja. Määrärahat loppuvat vuosittain kesken. Sinä voit luvata vaikuttavasi siihen, että reviirialueille saadaan tarpeellinen ja riittävä määrä kenttätyöntekijöitä. Sinä voit luvata vaikuttavasi siihen, että petovahinkokorvaukset maksetaan ajallaan. Sinä voit luvata vaikuttavasi siihen, että kansainvälinen kokemus karkotusmetodeista kartoitetaan ja parhaat käytännöt tuodaan myös Suomeen. Pidä mielessäsi vaikuttaa kuntien valtionosuuksiin, jotta mm. kolulukyydeistä ei tule kunnille kynnyskysymys. 

Vaalit ovat tietysti lupauksille otollista aikaa, mikäli mielii vallan kahvaan. Vallan mukana tulee kuitenkin vastuu ja on ikävää tuottaa toiveikkalle äänestäjälle pettymys kun odotettu susijahti ei alakaan sovitusti. Jos vielä olet sitä mieltä, että susi sopii erinomaisesti tyhjän populismisi vetojuhdaksi, ole hyvä ja anna palaa. Joskus se tyhmyys vain tuntuu olevan tietoinen valinta.