Tasa-arvovaltuutettu ohjeistaa maa- ja metsätalousministeriötä

Lähde: https://www.tasa-arvo.fi/media Kuva: Riitta supperi

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara on antanut maa- ja metsätalousministeriölle 13.3.2019 lausunnon Suomen susikannan hoitosuunnitelman ohjausryhmän ja valmisteluryhmän kokoonpanoja koskien. 

Ohjausryhmän lopullinen kokoonpano, kaksi naista ja neljä miestä, ei vastaa kiintiösäännöksessä asetettua 40 prosentin velvoitetta. Myöskään valmisteluryhmän kokoonpano, yksi nainen ja yksitoista miestä, ei vastaa säännöksessä asetettua 40 prosentin velvoitetta.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, ettei “ministeriö ei ole tasa-arvovaltuutetun saaman selvityksen perusteella ottanut uudelleen yhteyttä kyseisiin tahoihin eikä selvityksestä ilmene, miten ministeriö on arvioinut asettamispäätöksen mainintaa siitä, että kutsutuista tahoista osa on voinut nimetä ainoastaan miesehdokkaan, koska heillä ei ole ollut esittää valmisteluelimeen tarvittavaa asian-tuntemusta omaavaa naisehdokasta huomioon ottaen, että suurin osa nimeämisehdotuksen antaneista tahoista ei ole perustellut ehdotuksiaan.”

Edellä esitetyistä syistä johtuen tasa-arvovaltuutettu katsoo, että maa- ja metsätalousministeriö ei ole asiaa valmisteltaessa ryhtynyt riittäviin toimiin kiintiösäännöksen toteuttamisen varmistamiseksi. Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa, että tasa-arvolain kiintiösäännöksen noudattaminen on virka-velvollisuus ja kehottaa maa- ja metsätalousministeriötä jatkossa kiinnittämään tarkempaa huomiota tasa-arvolain 4 a §:n vaatimuksiin säännöksessä tarkoitettuja toimielimiä asetettaessa.

Asiassa ei kantelua tehnyt LSL Tapiola.

Liitto pitää kuitenkin hyvänä, että säädösten noudattamista valvotaan.