Euroopanmajava


LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA PYYNTILUVALLA SALLITTAVASTA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2019–2020 (DNO: xxx/01.03/2019)

25.6.2019

 

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa:

Euroopanmajavan esiintyminen Suomessa painottuu edelleen voimakkaimmin Satakuntaan, ja lajin levittäytyminen muualle on ollut suhteellisen hidasta. Osaltaan tätä selittää kannan rajoittaminen metsästyksellä ja toisaalta kilpailu vieraslajin, kanadanmajavan kanssa. Jotta alkuperäinen majavalajimme voisi levittäytyä tehokkaammin, tulisi metsästyksen painottua kanadanmajavaan. Erityisesti esiintymien reuna-alueilla tulisi pidättäytyä poikkeuslupien jakamisesta euroopanmajavalle.

Majavan kyky kosteikkorakentajana tulisi huomioida paremmin yhteistyössä maanomistajien kanssa. Toisaalta maanomistajia kannustetaan luomaan keinotekoisia kosteikoita, joiden kustannuksiin saa tukea mm. erilaisista hankkeista. Monet muut lajit, kuten vesilinnut, kahlaajat, kasvillisuus ja hyönteiset hyötyvät kosteikoista ja ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Viimeisimpien uhanalaisuusarvioiden (Suomen lajien uhanalaisuus ja luontotyyppien uhanalaisuus) mukaan, Suomen luonto jatkaa köyhtymistään. Erityinen pula on myös kosteikoista. Majava aikaansaa näitä kosteikoita ilman kalliita ja työläitä perustamiskustannuksia. Ministeriön tulisikin huomioida tämä majavan ”arkkitehtuuri” ja selvittää mahdollisuuksia tukea tämänkaltaista luonnollisten kosteikoiden syntyä ja ylläpitoa maanomistajien suuntaan. Mikäli majavasta koetaan olevan hyötyä, se mahdollistaisi myös lajin tehokkaamman leviämisen ja tekisi euroopanmajavasta vahinkostatuksen sijaan toivotun vieraan.