Karhuasetus


LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA KARHUKIINTIÖKSI 2019-2020 (Drno 865/01.03/2019)

 

24.6.2019

 

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa:

Liitto muistuttaa ministeriötä -jälleen kerran- luontodirektiivin IV liitteen lajeihin kuuluvasta perustehtävästään. Liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja, riippumatta siitä missä kansallisessa lainkohdassa (luonnonsuojelulaki – metsästyslaki) lajit sijaitsevat. Koska kanta-arvio ei ole absoluuttinen karhujen määrä, vaan arvio, tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta, mikä niin ikään kategorisesti loistaa poissaolollaan koskien kaikkia suurpetoja, joihin ministeriön toimet kohdistuvat.

Liiton näkemyksen mukaan kiintiössä ei ole huomioitu suojelunäkökohtia tai varovaisuusperiaatetta. Suomen suurpetokannat kaikkineen ovat yksilömääräisesti niin pienet, että virhearviot metsästyksen mitoituksessa tai muut mahdolliset yllätykset esim. maankäytön suhteen voivat vaikuttaa kantoihin negatiivisesti jo pienellä aikavälillä. Marginaali on siis pieni ja karhukiintiöön sisältyy juuri tämä vaara: väärin mitoitettu tai kohdennettu metsästys voi romahduttaa kannan.

Liitto muistuttaa ministeriötä – jälleen kerran- kokonaiskuolleisuuden huomioimisesta karhukiintiön täyttymisen suhteen. Muilla poikkeusperusteilla tapetut karhut ovat aivan yhtä kuolleita kuin kannanhoidollisin luvin tapetut.
Liitto pitää ministeriön esittämää kiintiötä kohtuuttoman suurena.

Koska luontojärjestöjen lausunnoilla ei käytännössä ole mitään vaikutusta tai merkitystä kiintiöihin ja lausuntojen sisältö jätetään tarkoituksellisesti huomioimatta, ei Liitto tällä kertaa avaa asiaa enempää aiemmista vuosista poiketen.