MMM:n asetus hylkeiden poistamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta


Kuva: Juha Sjöholm

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (dnro: 333/01.02/2019)

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) lausuu asetusluonnoksesta pyytämättä seuraavaa:

 

Asetusluonnoksen pääasiallinen tarkoitus näyttäytyy hylkeen tapporahakäytäntönä, jossa tapettujen hylkeiden käsittelystä maksetaan korvauksia. Hylkeiden metsästys on toisaalta ollut kiintiömetsästystä, jollaisena kiintiöt ovat säännöllisesti jääneet toteutumatta. Harmaahylkeen metsästyskäytännöt ovat metsästyslain 41 a § mukaisia ja sen metsästys vaatii poikkeusluvan ja päätöksestä peritty maksu on 70€[1], mikä on jo sinällään huomattavan halpa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2018–2019 on 1050 yksilöä.[2] Metsästysvuonna 2017-2018 harmaahylkeitä tapettiin alle 200 yksilöä (25.6.2018 tilanne) joten esityksestä tulee mielleyhtymä käsittely- ja kuljetuskorvauksin luoduista kannustimista hylkeen pyyntiin, eikä sitä voi pitää hyväksyttävänä.

Harmaahylje kuuluu luontodirektiivin liitteen V lajeihin, eikä direktiivilajeihin kohdistuvien poikkeuslupamenettelyjen johdosta ole syytä maksaa erityisiä tai korvauksia. Liitto muistuttaa, että hylkeiden aiheuttamat vahingot korvataan jo valtion toimesta. Tällaista menettelyä ei voida pitää luontodirektiivin tarkoituksen ja hengen mukaisena.

Sen sijaan että harmaahylkeelle luotaisiin kyseenalainen tapporahajärjestelmä, tulisi kannustaa ja suunnata taloudellista tukea hyljeturvallisten pyydysten käyttöönottoon.

 

[1] https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161463

[2] https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180587