MMM:n asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta


Kuva: Juha Sjöholm

LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA HAAHKAN METSÄSTYKSEN RAJOITTAMISESTA (DNRO: 312/13/2019)

 

 

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa:

 

Haahkan uhanalaisuus

Haahka (Somateria mollissima) on viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan taantunut voimakkaasti ja on nyt punaisella listalla erittäin uhanalainen (EN). Kehitys on ollut huolestuttava, sillä haahkakanta on taantunut varsin lyhyessä ajassa. Vuoden 2015 luokitus oli vielä vaarantunut (VU).[1] Haahkan uhanalaistumiskehitys on ollut nopeaa, sillä se on ollut vielä vuoden 2000 uhanalaisuusluokituksessa elinvoimainen. Liitto on varoittanut ministeriötä jo pitkään huolestuttavasta suuntauksesta sekä haahkan, että muidenkin metsästettävien vesilintujen osalta.

Tulevaisuuden uhkatekijöistä on haahkan osalta arvioitu pyynnin olevan yksi merkittävä osatekijä (kuva1). Vaikka haahkan pyynti ei ole uhanalaistumisen syy, tai sen ainoa osatekijä, ei saalistuspaineen luominen voimakkaasti taantuneelle ja uhanalaiselle lajille ole tarkoituksenmukaista, eikä sitä voida niin ikään pitää metsästyslain 20 § periaatteiden mukaisena.

Komissio on antanut Suomelle perustellun lausunnon ja kehottanut Suomea saattamaan metsästyslainsäädäntönsä lintudirektiivin mukaiseksi. Liitto yhtyy tässä komission näkemykseen ja pitää haahkakoiraiden kesäaikaista metsästystä lintudirektiivin vastaisena. Ministeriön esittämän rajoitukset haahkan metsästykseen ovat siten näennäisiä, eivätkä vastaa riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla lajin pikaiseen suojelutarpeeseen.

Tilanteessa, jossa laji on taantunut huomattavan nopeasti elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi, on syytä ottaa käyttöön tehokkaammat keinot. Liitto katsoo, että esitetyt rajoitukset eivät ole riittäviä lajin nykytilaan nähden. Lisäksi Liitto katsoo, että metsästyspaineesta on nyt tarpeen luopua toistaiseksi, kunnes haahkakanta saadaan elpymään. Liitto muistuttaa ministeriötä, että suojelutoimiin ryhtyminen on helpompaa ja tuloksekkaampaa mitä aikaisemmassa vaiheessa ne toteutetaan! Metsästyslain 38 §:ssä on säädetty maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta kieltää tai rajoittaa metsästys tilapäisesti enintään kolmen vuoden määräajaksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tätä kieltoa pitäisi nyt käyttää täysimääräisesti ja tarvittaessa jatkaa rauhoitusta niin pitkään kuin se on tarpeellista.

 

Esitys:

Liitto katsoo, että haahka (Somateria mollissima) tulee metsästyslain 38 § suoman mahdollisuuden mukaan rauhoittaa täysin määräajaksi. Tarvittaessa rauhoitusta tulee jatkaa, kunnes on varmistettu, että kanta kestää metsästyksen.

 

[1] https://punainenkirja.laji.fi/results?type=status&year=2015&redListGroup=MVL.729&taxon=MX.26419