Riistavahinkolaki


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi riistavahinkolain muuttamisesta (Dnro 1531/01.01/2017)

3.10.2018

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) on tutustunut esitykseen ja lausuu siitä pyytämättä seuraavaa:

 

Yleistä

Liitto pitää lakimuutosta tarpeellisena ja näkee välttämättömäksi korvausmenettelyjen selkiyttämisen etenkin porovahinkojen osalta. Nykyinen käytäntö mahdollistaa myös väärinkäytökset, joten lakiehdotuksessa tuo tältä osin ehdottomasti parannuksia.

 

Koska jo lähtökohtaisesti poronhoitoalueella suurpetojen suojelun edellytykset ovat heikommat, johtuen porotalouden erityisasemasta, sekä suden erilaisesta asemasta suojelustatuksen suhteen, on järkevää eriyttää porovahingot muista petovahingoista. Poronhoitoalueen ulkopuolinen Suomi kuitenkin kantaa päävastuun petojen suojelusta, poronhoitoalueen kulkiessa lähinnä vapaamatkustajana, vapaana suojeluvelvoitteista. Siten on vain kohtuullista, että vahingonkorvauskäytännöt muutetaan tasapuolisemmiksi.

Porovahinkojen suhteen tapahtuvaa vahinkojen tarkastusta tulee kuitenkin menettelynä saattaa kohti Etelä-Suomen käytäntöjä, koska ilmi tulleiden väärinkäytösten määrä on noin kolmannes kaikista ilmoitetuista porovahingoista. Valokuvan liittäminen tapahtumasta on hyvä asia ja lisää korvaushakemuksen luotettavuutta. Liitto näkee silti tarpeellisena sen, että varsinaisia vahinkotarkastuksia myös lisätään ja näihin annetaan ministeriön toimesta riittävät resurssit.

11§

Pykälään lisättäisiin selvyyden vuoksi säännös, jossa korvausta ei makseta kadonneesta eläimestä. Liitto pitää lisäystä tarpeellisena.

15§

Pykälä, joka koskee poikkeuksellisen suuria porovahinkoja, eli ns. LEX Halla esitetään kokonaisuudessaan kumottavaksi. Esitys on tarpeellinen ja perusteltu, sillä menettely asettaa myös paliskunnat eriarvoiseen asemaan. Toisaalta muistiossa perusteluosiossa todetaan pykälän osalta: ” Eräissä korotetun korvauksen piirissä olevissa paliskunnissa korvaus ei ole motivoinut hakemaan suurpetojen pyydystämistä koskevia poikkeuslupia edes merkittäviä vahinkoja aiheuttaville yksilöille..” Lakimuutoksen tarkoitus ei tule olla kannustin suurpetojahtiin, vaan niissä paliskunnissa, joissa vahinkoja on runsaasti, tulee miettiä poronhoidon ”perinteen” käytäntöjä uudelleen. Lakimuutoksen tarkoitus ei tule olla säästää korvausvaroissa suurpetojen kustannuksella.

Sen sijaan, kuten esityksessä todetaan, LEX Halla on käytäntönä ollut omiaan luomaan ja ylläpitämään epätervettä toimintaa. Mikäli poron vasoja ostetaan käytännössä suurpedoille ruuaksi korvausten toivossa, tulee miettiä myös, ovatko poikkeuslupaperusteet ensinkään olemassa tämänkaltaisissa tilanteissa.

 

23§

Liitto pitää esitettyjä muutoksia ilmoitusmenettelyiden osalta tarpeellisina ja perusteltuina. On silti vielä enemmän pyrittävä parantamaan myös tarkastusmenettelyjä myös porovahinkojen osalta.

 

Muutamaa huomautusta lukuun ottamatta Liitto pitää lakiesitystä kannatettavana.