Harmaahylje


LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA HALLIN
METSÄSTYKSESTÄ ALUEELLISEN KIINTIÖN NOJALLA METSÄSTYSVUOSINA
2019—2022 (DNO: 598/01.03/2019)

 

24.6.2019

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä
ja lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa:

Hyljevahinkojen suhteen Liitto muistuttaa ministeriötä siitä, että kalastajia olisi syytä ohjata käyttämään
hyljeturvallisia pyydyksiä, jotta konfliktilta vältyttäisiin. Liitto kehottaa ministeriötä järjestämään tähän
myös taloudellisia kannusteita. Konfliktin ehkäisy on aina helpompaa kuin sen hoitaminen siinä vaiheessa,
kun tilanne on jo kärjistynyt. Näistä epäonnistumisista ministeriöllä on runsaasti esimerkkejä mm.
suurpetojen osalta.

Liitto ei pidä harmaahyljekantojen kasvua Itämerellä enää kovinkaan merkittävänä, vaan tilastollisesti kasvu
näyttäytyy suurempana juuri Ruotsin puolella, mikä käy ilmi myös asetusmuistiosta.

On myös muistettava, että ilmaston lämpenemisestä johtuvat tulevaisuuden skenaariot ovat arvaamattomia ja mikäli Itämeren jääpeitteinen aika jatkossa lyhenee, voivat seuraukset olla hyljekannoille arvaamattomat.