MMM:n asetus uhanalaisten kalojen korvausarvoista


Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista (529/01.03/2019)

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) lausuu asetusluonnoksesta pyytämättä seuraavaa:

 

Liitto pitää ministeriön asetusluonnosta kokonaisuutena hyvänä. Muistiossa perustelut tukevat selvää tarvetta uhanalaisten kalojen korvausarvoille ja Liitto katsoo, että korvausarvojen asettamisella tehostetaan salakalastukseen puuttumista.

Kalojen korvausarvot näyttävät olevan muutoin linjassa ja perusteltuja, mutta meriharjuksen (Thymallus thymallus) korvausarvoa Liitto pitää liian alhaisena. Asetusluonnoksessa se on 800€. Harjuksen Itämeren kannat ovat viimeisimmän Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen[1] (2019) mukaan äärimmäisen uhanalaisia (CR), jolloin sen korvausarvo tulisi olla huomattavasti suurempi. Liitto pitää vähintään noin 4-5 kertaista euromääräistä summaa sopivampana korvausarvona Itämeren harjukselle.

Samoin siika (Coregonus lavaretus) mereen laskevassa joessa tai purossa saisi olla korvausarvoltaan huomattavasti korkeampi, noin 3-4 kertainen asetusluonnoksessa esitettyyn nähden.

Niin ikään jokirapu (Astacus astacus) on viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalainen (EN), joten sen korvausarvo asetusluonnoksessa on Liiton mielestä liian pieni, 60€. Liitto esittää vähintään kymmenkertaista korvausarvoa jokiravulle.

 

[1] https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299501