Metsähanhi 2017-2019 (Dnro 1209/01.03/2017)


Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017-2019 (Dnro 1209/01.03/2017)

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) on tutustunut luonnokseen sekä muistioon ja lausuu asiasta seuraavaa:

Liitto pitää (taiga)metsähanhen (Anser fabalis fabalis) rauhoituksen jatkamista hyvänä asiana. Rauhoitus on tarpeen, jotta Suomen metsähanhikanta saadaan toipumaan. Rauhoitus tulisi kuitenkin toteuttaa siten, että nyt esitetystä alue- ja aikarajoituksesta luovuttaisiin ja rauhoitusta jatketaan täysrauhoituksena, kuten tähänkin saakka. Menettely olisi näin metsästyslain 20§ mukainen. Metsähanhi tulee rauhoittaa metsästykseltä, kunnes saadaan riittävää näyttöä siitä, että Suomen metsähanhikanta on elpynyt kestävälle tasolle. Koska Luonnonvarakeskus on ilmoittanut voivansa antaa ensimmäisen arvion aikaisintaan 2019, tulee rauhoituksen koskea koko maata. Tämä on ainoa keino varmistaa se ettei (taiga)metsähanhea päädy saaliiksi. 

Mikäli asetuksessa kuitenkin päädytään muunlaiseen ratkaisuun, tulee esityksen mukaisesti asettaa metsähanhisaaliista ilmoitusvelvoite. Velvoitetta ei tule jättää vapaaehtoisuuden varaan, vaan sen tulee olla sitova. Lisäksi tulee asettaa hanhelle kiintiö. Aikaan ja paikkaan liittyvät rajoitukset eivät ole riittäviä, vaikka metsästyksen ajankohta ja paikka onkin pyritty selvästi suuntaamaan alueelle jossa todennäköisyys taigametsähanhen (A. fabalis fabalis) saaliiksi päätymiselle on pieni. Koska mahdollisuutta ei voida kuitenkaan täysin poissulkea, yhdistys esittää, että ensisijaisesti rauhoitusta tulee jatkaa täysrauhoituksena. Tämä on ainoa keino turvata lajin säilyminen ja elpyminen.

Lisäksi yhdistys muistuttaa, että parasta riistanhoitoa on riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsähanhen kannalta arvokkaat suoalueet on suojattava metsätaloudelta ja turvetuotannolta sekä pyrittävä mahdollisimman paljon ennallistamaan hanhelle suotuisia elinympäristöjä.